Inn på tunet ved Sogn Jord- og Hagebruksskule

Gård informasjon

  • Driftsenhet 46410033 01
  • Orgnr 974778564
  • Kommune Aurland (4641)
  • Fylke Vestland
  • Telefon 97591185
  • Mobil 97591185
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 13.01.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Tilbod på SJH: Tilrettelagt arbeid for menneske som har nedsett funksjonsevne. Arbeidstrening for vaksne innan helse og psykiatri. Inn på tunet ved SJH har som mål å betre fysisk og psykisk helse gjennom variert praktisk arbeid og aktiviteter på skulegardsbruket. Det er fokus på meistring, utvikling og trivsel i eit sosialt fellesskap på skulegardsbruket. Tilboda er tilrettelagt den enkelte brukar og kvalitetssikra. Ein følgjer årstida på garden og arbeider i ulike delar av gardsdrifta på SJH: Hagebruk, gartneri, fjøs, eldhus/kjøkken, kompostplass, verkstad, utmark m. m. Brukarane av IPT arbeider side ved side med sin arbeidsleiar, og får meir og meir sjølvstendige arbeidsoppgåver og ansvar. IPT har eige hus på garden, det gamle «Kommunehuset», som møtestad og for å gjere ulike aktivitetar innandørs: Matlaging, kunst, handverk og undervisning. Det er mogleg å kjøpe middag i kantina.